Drogi Pacjencie!

Masz prawo wiedzieć więcej, dlatego w tym miejscu przygotowalismy listę istotnych dla Ciebie informacji.

Prawo do świadczeń poza kolejnością mają osoby,które:

 

– posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,

– posiadają tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,

– są inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź też kombatantami,

 

zgodnie z art. 47c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób uprzywilejowanych w dniu zgłoszenia.

 

Ponadto, w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (art. 47c ust. 4 ustawy).

 

Należy jednak zaznaczyć, że udzielenie świadczenia „w dniu zgłoszenia” nie jest (poza stanem nagłym) uprawnieniem do całkowitego pominięcia harmonogramu przyjęć w danym dniu. Wszystkich pacjentów obowiązuje bowiem „kolejka” ustalona przez świadczeniodawcę dla danego dnia, w którym udzielane są świadczenia. Tym samym w gestii świadczeniodawcy leży określenie kolejności przyjęć pacjentów w każdym dniu z uwzględnieniem przyjęć osób uprzywilejowanych.

 

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń NFZ

 

Składanie skarg i wniosków

 • Pacjent niezadowolony z usług Przychodni ma prawo złożenia skargi.
 • Skargi przyjmuje Pani dr A. Jasińska-Wojtulewicz i K. Łazarska.
 • Każda osoba niezadowolona z usług Przychodni ma prawo złożyć skargę na piśmie bądź osobiście.
 • Rozpatrujący skargi zobowiązany jest każdorazowo do wnikliwej analizy złożonych zastrzeżeń, wyjaśnienia wszystkich elementów wpływających na niezadowolenie pacjenta i udzielenie mu szerokiej informacji.
 • Wszelkie skargi i wnioski muszą zostać rozpatrzone w jak najkrótszym czasie.

Potwierdzenie prawa do świadczeń:

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.
Dokumentem takim jest w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

DLA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 1. druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
 2. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 3. legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

 

DLA OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 1. druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ W KRUS

 1. zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

 

DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

 1. legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ.
 2. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki “–“, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia.
 3. zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
 4. aktualny odcinek emerytury lub renty,
 5. dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

 

DLA OSOBY BEZROBOTNEJ

 1. aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

 

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ DOBROWOLNIE

 1. umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

 

DLA CZŁONKA RODZINY OSOBY UBEZPIECZONEJ

 1. dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA,
 2. aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, > zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, > legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 3. legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,
 4. w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 5. w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

 

DLA OSOBY NIEUBEZPIECZONEJ, SPEŁNIAJĄCEJ KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMYWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

 

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ W INNYM NIŻ POLSKA PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ LUB EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU

 1. poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), > karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

 

DLA OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ NA CIĄGŁYM ZWOLNIENIU LEKARSKIM

 1. zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

Opracowano na podst. materiałów NFZ

Uzyskiwanie dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia

 

Każdy pacjent ma prawo do upoważnienia osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia przez złożenie:

 1. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
 2. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
 3. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do odbioru recept zaocznych lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, bądź dowolnej osoby trzeciej, która zgłosi się w imieniu pacjenta, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

W związku z tym należy wypełnić „oświadczenie pacjenta” i przekazać je lekarzowi.

Oświadczenie można wydrukować z naszej strony (poniżej). Druki oświadczenia znajdują się również w Rejestracji.

Każdy pacjent ma również prawo wglądu do dokumentacji medycznej lub wydania kserokopii dokumentacji medycznej. W celu uzyskania kopii lub wglądu do oryginału dokumentacji należy wypełnić wniosek o udostępnienie/wydanie kopii dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana: osobie, której dotyczy ww. dokumentacja, na podstawie wypełnionego wniosku o udostępnienie/wydanie kopii dokumentacji medycznej bądź osobie działającej na podstawie oświadczenia dołączonego do karty pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana odpłatnie. Cennik dostępny jest w Rejestracji Przychodni. Czas oczekiwania na wydanie kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 5 dni roboczych od złożenia wniosku.

Druki oświadczenia oraz wniosek można pobrać w Rejestracji.

 

Pełne informacje znajdują się w rozdziale 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej regulują art. 26, 27 i 28 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).

 

Oświadczenie pacjenta

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

LABORATORIA:

 1. NZOZ BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ANALIZ MEDYCZNYCH SP. Z. O. O.

Białystok ul. Grochowa 2a    Tel. 85-744-03-01; 668-674-111

Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 17.00                pobieranie materiału do badań: 7.30-13.00

Sobota: 8.00 – 11.00                                       pobieranie materiału do badań: 8.00-9.30

 

Punkt laboratoryjny:

 1. Sienkiewicza 79A lok. 203 IIp.
 2. Dziesięciny 12
 3. Kaczorowskiego 7 lok. 42U
 4. Choroszczańska 24

 

 1. SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK

Białystok ul. Sienkiewicza 79                Tel. 85 66 48 510, 85 66 48 522

 

Pobieranie analiz
Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 11.00
Sobota, Niedziela, dni świąteczne: 9.00 – 10.30

Wydawanie wyników
Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 11:00; 14.00 – 15.00;  15:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 10:30

 

 1. DIAGNOSTYKA SP. Z. O. O.

Punkt pobrań: Antoniukowska 11      Tel: (85) 651 11 16 wew. 20

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 17:00 (wydawanie wyników do 18.00)

Sobota: 8:00 – 12:00 (wydawanie wyników do 13.00)

 

Punkt pobrań: Legionowa 3 (I piętro) nad KFC przy Parku Branickich        Tel: 663 682 827

Poniedziałek – Piątek: 7:30 -11:30

 

Punkt pobrań: Żeromskiego 1b lok. 12 ( wejście od Zachodniej)    Tel: 663 916 179

Poniedziałek – Piątek: 7:30-11:30

 

Punkt pobrań: Warszawska 81 lok. 3                                                tel: 661 992 067,

pon.-pt. 7:30-11:30

 

Punkt pobrań: Witosa 15B lok. 6/1                                                   tel: 663 660 906

pon.-pt. 7:30 – 11:30

 

Punkt pobrań: 42 Pułku Piechoty 35 lok. 5                                       tel: 661 910 063

pon. – pt. 7:30 – 11:30

 

Pobrania w domu pacjenta tel: 663 680 124

 

 

 

 

 

PRACOWNIE RTG I USG:

 

1. SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK

Pracownia diagnostyki obrazowej

Białystok ul. Sienkiewicza 79          Tel. 85 66 48 517

Poniedziałek – Piątek: 7.00 – 17.30

 2. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BIAŁYMSTOKU

Białystok, ul. Fabryczna 27             Tel. 85 869-49-67

 

3. GABINET USG – ULTRAMED

Białystok ul. Bema 2 lok. 29              Tel. 795 795 014, 792 793 460

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 18.00, Sobota: 9.00 – 15.00,

umawianie wizyt wyłącznie telefonicznie: Poniedziałek – Piątek: 9.00 – 17.00

http://ultramed.bialystok.pl/

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

Codziennie od 18.00 do 8.00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy pacjenci w razie nagłych zachorowań mogą korzystać z usług poniższych ambulatoriów:

 

 1. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Wasilków,
ul. Kryńska 32,
tel. 85 74-53-558

 

 1. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Białystok,
ul. Poleska 89,
tel. 85 66-37-357

 

 1. NZOZ „Villa Med”

Białystok,
ul. Miłosna 24,
tel. 85 65-37-760

 

 1. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Łapy,
ul. Cmentarna 28,
tel. 85 71-55-320

 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

– w warunkach ambulatoryjnych,

– telefonicznie,

– w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

– nagłego zachorowania;

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

– zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);

– infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;

– bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;

– bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;

– biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;

– zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;

– nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;

– zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;

– recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;

– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia;

Umów się na wizytę!
Bez kolejek, czekania i zbędnych formalności.