Drogi Pacjencie!

Masz prawo wiedzieć więcej, dlatego w tym miejscu przygotowalismy listę istotnych dla Ciebie informacji.

Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.1285 ze zm.), w części dot. szczególnych uprawnień niektórych osób do  świadczeń poza kolejnością obowiązują następujące zasady:

Głównie świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny udzielane być w dniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą
z prowadzonej przez niego listy oczekujących
.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone
w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 24 i 47c) mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pacjenci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:     konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej
 • dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159).

Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń NFZ

 

Składanie skarg i wniosków

 • Pacjent niezadowolony z usług Przychodni ma prawo złożenia skargi.
 • Skargi przyjmuje Pani dr A. Jasińska-Wojtulewicz i K. Łazarska.
 • Każda osoba niezadowolona z usług Przychodni ma prawo złożyć skargę na piśmie bądź osobiście.
 • Rozpatrujący skargi zobowiązany jest każdorazowo do wnikliwej analizy złożonych zastrzeżeń, wyjaśnienia wszystkich elementów wpływających na niezadowolenie pacjenta i udzielenie mu szerokiej informacji.
 • Wszelkie skargi i wnioski muszą zostać rozpatrzone w jak najkrótszym czasie.

Potwierdzenie prawa do świadczeń:

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.
Dokumentem takim jest w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

DLA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 1. druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
 2. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 3. legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

 

DLA OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 1. druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ W KRUS

 1. zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

 

DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

 1. legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ.
 2. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki „–„, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia.
 3. zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
 4. aktualny odcinek emerytury lub renty,
 5. dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

 

DLA OSOBY BEZROBOTNEJ

 1. aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

 

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ DOBROWOLNIE

 1. umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

 

DLA CZŁONKA RODZINY OSOBY UBEZPIECZONEJ

 1. dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA,
 2. aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, > zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, > legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 3. legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,
 4. w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 5. w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

 

DLA OSOBY NIEUBEZPIECZONEJ, SPEŁNIAJĄCEJ KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMYWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

 

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ W INNYM NIŻ POLSKA PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ LUB EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU

 1. poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), > karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

 

DLA OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ NA CIĄGŁYM ZWOLNIENIU LEKARSKIM

 1. zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

Opracowano na podst. materiałów NFZ

Uzyskiwanie dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia

 

Każdy pacjent ma prawo do upoważnienia osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia przez złożenie:

 1. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
 2. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
 3. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do odbioru recept zaocznych lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, bądź dowolnej osoby trzeciej, która zgłosi się w imieniu pacjenta, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

W związku z tym należy wypełnić „oświadczenie pacjenta” i przekazać je lekarzowi.

Oświadczenie można wydrukować z naszej strony (poniżej). Druki oświadczenia znajdują się również w Rejestracji.

Każdy pacjent ma również prawo wglądu do dokumentacji medycznej lub wydania kserokopii dokumentacji medycznej. W celu uzyskania kopii lub wglądu do oryginału dokumentacji należy wypełnić wniosek o udostępnienie/wydanie kopii dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana: osobie, której dotyczy ww. dokumentacja, na podstawie wypełnionego wniosku o udostępnienie/wydanie kopii dokumentacji medycznej bądź osobie działającej na podstawie oświadczenia dołączonego do karty pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana odpłatnie. Cennik dostępny jest w Rejestracji Przychodni. Czas oczekiwania na wydanie kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 5 dni roboczych od złożenia wniosku.

Druki oświadczenia oraz wniosek można pobrać w Rejestracji.

 

Pełne informacje znajdują się w rozdziale 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej regulują art. 26, 27 i 28 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).

 

Oświadczenie pacjenta

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

 

LABORATORIA:

 1. NZOZ BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ANALIZ MEDYCZNYCH SP. Z. O. O.
 • Grochowa 2a, Białystok

tel. 85-744-03-01

pon. – pt: 7.30 – 15.00

sob. 8.00 – 11.00

 • Choroszczańska 24, Białystok

tel. 85-733-23-56

pon. – pt. 7:30 – 17:00
sob. 9:30 – 11:00

 • Sienkiewicza 79A lok. 203 IIp., Białystok

pon – pt 7.30 – 11.00

 

 • Kaczorowskiego 7 lok. 42U, Białystok

pon – pt 7.30 – 11.00

 

 • Kryńska 32 Wasilków

pon – pt. 7:45 – 11:00

 

 1. DIAGNOSTYKA SP. Z. O. O.

Telefon 85-651-11-16

 

Rzemieślnicza 40/U16

pon. – pt. 7:30 – 11:30

 

Słonimska 15/1

pon. – pt. 7:30 – 11:30

 

Storczykowa 5/104

pon. – pt. 7:30 – 11:30

 

Witosa 15b

pon. – pt. 7:30 – 11:30

 

Antoniukowska 11

pon. – pt. 7:00 – 18:00

sob. 8:00 – 13:00

 

Legionowa 3/4

pon. – pt. 7:00 – 15:00

sob. 7:00 – 11:30

 

Warszawska 81/3

pon. – pt. 7:30 – 11:30

 

 

 

 1. SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK

 

Białystok ul. Sienkiewicza 79

tel. 85 66 48 510

pon – pt. 7.30 – 11.00
Sob. 8:30 – 11:00

 

 

 

PRACOWNIE RTG I USG:

 

1. SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK

15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 79                                                tel. 85 66 48 517

 

2. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ „HEM”

15-369 Białystok ul. Bema 2 lok. 216                                                 tel. 85 742 60 32

 

3. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BIAŁYMSTOKU

  • Białystok Fabryczna 27                                     tel. (47) 710 40 38

 

4.      GABINET USG – ULTRAMED

15-369 Białystok ul. Bema 2 lok. 43, 29, 112, 113                            tel. 795 795 014, 792 793 460

pon. – pt. 8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 16.00,

 

Rejestracja pon. – pt. 8.00 – 16.00

 

 

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

Codziennie od 18.00 do 8.00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy pacjenci w razie nagłych zachorowań mogą korzystać z usług poniższych ambulatoriów:

 

 1. ASP – HALT SP. Z O.O.

Wasilków,
ul. Kryńska 32,

tel. 85 733 32 45
tel. 789 149 000

2. UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY

Białystok, ul. Waszyngtona 17

(parter – główne wejście),

tel. 85 745 06 73

3. SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK

Białystok, ul. Sienkiewicza 79,

Tel. 85 652 25 05

4. SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO

Białystok, ul. Skłodowskiej 26

(budynek C, wejście za bud. administracji)

tel.: 85 748 81 26, 748 81 27

 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

– w warunkach ambulatoryjnych,

– telefonicznie,

– w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

– nagłego zachorowania;

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

– zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);

– infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;

– bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;

– bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;

– biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;

– zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;

– nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;

– zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;

– recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;

– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia;

Umów się na wizytę!
Bez kolejek, czekania i zbędnych formalności.