Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 1. profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,

 2. świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,

 3. udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem (lista badań w POZ),

 4. wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

 5. orzekanie o stanie zdrowia,

 6. inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,

 7. wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta – orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego).

Lekarz POZ

 1. kieruje na niektóre kosztowne badania diagnostyczne – kolonoskopię i gastroskopię. Skierowanie na te badania musi wynikać z procesu leczenia i diagnostyki prowadzonego przez lekarza POZ. Na pozostałe badania, takie jak np. tomografia lub rezonans magnetyczny, kierować mogą jedynie lekarze specjaliści.
 2. kieruje na badania laboratoryjne – wykaz badań diagnostycznych, które płaci lekarz POZ, jest ściśle określony.
 3. kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala
 4. wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty
 5. kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 6. kieruje na rehabilitację
 7. kieruje na leczenie uzdrowiskowe
 8. wydaje zlecenie na transport sanitarny

Więcej informacji można uzyskać na stronie NFZ.